Zadzwoń

Regulamin

1. Postanowienia ogólne (doba hotelowa, przedłużanie pobytu, rezerwacja)

 

1.Właścicielem apartamentów wodna13.pl jest :
Emmika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Kaliska 3
61-131 Poznań
NIP 7822727186
2.Doba pobytu w apartamentach wodna13.pl trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
4. Pobyt w apartamentach wodna13.pl można zamówić wypełniając formularz rezerwacji na stronie internetowej www.wodna13.pl/rezerwacja-online/ lub przez strony pośredników.
5. Do zawarcia umowy pomiędzy gościem a apartamentami wodna13.pl dochodzi w momencie potwierdzenia rezerwacji przez Apartamenty wodna.13, jednocześnie uczestnik zobowiązuje się do dokonania wpłat w wysokości uzgodnionej z usługodawcą.
6.Apartamenty są udostępniane po uregulowaniu zapłaty.
7. Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 14 dni przed przyjazdem. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 14 dni przed przyjazdem. Zapis ten dotyczy Gości rezerwujących pobyt poprzez stronę www, mailowo lub telefonicznie
8.Gość wodna13.pl wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
9. Do państwa dyspozycji jest bezpłatne WiFi Koziołki.

 

2.Zasady bezpieczeństwa

 

1. We wszystkich pokojach, ogólnie dostępnych miejscach i korytarzach apartamentów Wodna13.pl obowiązuje zakaz palenia. Karą za to naruszenie jest opłata w wysokości 500 zł. Palenie jest możliwe jedynie na balkonach i na patio.

 

3. Cisza nocna, odpowiedzialność za naruszenie ciszy nocnej oraz wyrządzone szkody

 

1. Prosimy o zachowanie ciszy po godzinie 22.00 do godziny 7.00 rano.
2. Informujemy, że w apartamentach wodna13.pl obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez towarzyskich, zakłócających ciszę nocną i czyniących uciążliwym pobyt innych gości.
3. W przypadku złamania powyższego zakazu, najemca zostanie obciążony karą w wysokości 2 000 zł.
4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 7:00 wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona zostanie wezwana na miejsce przez innych gościa, sąsiadów, Straż Miejską bądź Policję i stwierdzi szczególną uciążliwości wykroczenia dla innych gości, ma on/ona prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
5. Informujemy, że Gość apartamentów wodna13.pl ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
6. Gość który umyślnie lub przez przypadek zniszczy przedmiot znajdujący się na wyposażeniu apartamentu zostanie obciążony kosztami naprawy lub będzie zobowiązany pokryć w całości zaistniałe koszta. Gość odpowiada również za wszystkie zniszczenia wynikłe z zachowania osób trzecich przebywających w apartamencie oraz jego Gości.

W dniu wyjazdu, po zdaniu apartamentu, następuje sprawdzenie stanu technicznego oraz ilościowego wyposażenia wynajmowanego apartamentu. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych, będą dochodzone polubownie lub przy braku uiszczenia rekompensaty za zniszczenia, na drodze sądowej.
a. Za zgubienie karty do apartamentu pobierana jest opłata w wysokości 100 zł,
b. Gość ponosi również koszty dodatkowego sprzątania apartamentu w kwocie 150 zł, jeżeli wymaga on szczególnego nakładu pracy w doprowadzeniu do porządku.
7. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy znajdujących się na wyposażeniu apartamentu. W przypadku braku jakiegokolwiek przedmiotu z wyposażenia apartamentu, Gość zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
8. Pragniemy zaznaczyć, iż Apartamenty wodna13.pl mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Apartamentów lub Gości albo szkodę na osobie Gości jak również innych osób przebywających w obiektach Apartamentów wodna13.pl, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Apartamentów wodna13.pl.

 

4.Postanowienia końcowe

 

1. Apartamenty wodna13.pl nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną, pozostawionych w naszych apartamentach.
2. Zapewniamy, iż przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, Apartamenty wodna13.pl przechowują przez okres 1 miesiąca.
3. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji – Emmika sp. z o.o.sp.k. zażądać dodatkowej opłaty.
4. Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.
5. Dane Klientów będą wykorzystywane jedynie w celu rezerwacji apartamentu.
6.Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14dni. Można je składac listownie na adres:

Emmika Sp.z o. o. Sp. K.

ul. Kaliska 3 ,

61-131 Poznań ,

NIP 7822727186

Życzymy Państwu udanego pobytu!

 

5.Płatności

Za złożone zamówienie można zapłacić:
1) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy
2) Za pośrednictwem platformy płatniczej:

– Przelewy24

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

-Eservice

Operatorem płatności jest CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Olbrachta94, 01-102 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000490970, NIP 1181477610, Regon 016107240

6.Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Emmika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Kaliska, 3 Poznań 61-131

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : kontakt@wodna13.pl.

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres
Rodzaj danych osobowych : Zwykłe dane osobowe, zgodne z RODO – art. 4 pkt. 1